Dmitry Zharkov – Olga Kulikova | 2018 PODF – Night Of Nine, Prague | Showcase Slow Foxtrot

Dmitry Zharkov – Olga Kulikova | 2018 PODF – Night Of Nine, Prague | Showcase Slow Foxtrot

ドミトリーザルコフ オルガクリコバ組のスローフォックストロットのデモンストレーション動画です。
2018年