Alexander Sanislav Sergey :Tango /2019 RDU Championship Professional Standard – Final Presentation

RDU Russian National Championship Professional Standard
2019 March 30
in Moscow/Russia.

2019 RDU Championship Professional Standard – Final Presentation

Results & Chapter

Final:
1. Alexander Zhiratkov – Irina Novozhilova 01:22
2. Stanislav Zelyanin – Irina Cherepanova 00:00
3. Sergey Sutyrin – Natalya Sazhina 00:38
4. Nikolai Govorov – Evgenia Tolstaya 03:38
5. Artemy Katashinsky – Marina Katashinskaya 02:56
6. Evgeny Lech – Alina Fisenko 02:06