Evgeny Moshenin & Dana Spitsyna | タンゴ | 2018 ROC グランドスラムスタンダード

Evgeny Moshenin & Dana Spitsyna Tango Video

2018 in Russia
WDSF GlandSlam Standard

Title of this Video
Evgeny Moshenin & Dana Spitsyna | タンゴ | 2018 ROC グランドスラムスタンダード

Evgeny Moshenin & Dana Spitsyna | Tango | 2018 GrandSlam STD Moscow