Chong He

Slowfox

【チョンヘ ジンシャンのスローフォックストロット】Chong He & Jing Shan UK open 2017 slowfoxtrot

続き
Waltz

【チョンヘ ジンシャン ワルツ】Amateurs Ballroom Finals Presentation Chong Ing

続き
Quickstep

【チョンヘ ジンシャンのクイックステップ】2018 UK open Chong He & Jing Shan quickstep

続き
Slowfox

【チョンへ ジンシャンのスローフォックストロット】2018 UK open Chong He & Jing Shan slowfoxtrot

続き
Tango

【チョンヘ ジンシャンのタンゴ】2018 UK open Chong He & Jing Shan tango

続き
Waltz

【チョンヘ ジンシャンのワルツ】2018 UK open Chong He & Jing Shan waltz

続き
Slowfox

チョンへ ジンシャンのスローフォックストロット 2016 CTC CUP Open Amateur Modern Honor Dance 何艟 單菁 國際業餘摩登榮譽表演 艾維斯天使做

続き
Waltz

チョンへ ジンシャンのワルツ Dance Bonanza 2013 He Cong & Jing Shan’s Waltz

続き
Waltz

チョンへ ジンシャンのワルツ UK Open 2017 Chong He & Jing Shan

続き
V.Waltz

チョンへ ジンシャンのベニーズワルツ 155 | He Chong & Shan Jing | SF | VW

続き
Quickstep

チョンへ ジンシャンのクイックステップ Chong He & Jing Shan 2016 Quickstep

続き
Quickstep

チョンへ ジンシャンのクイックステップ 155 | He Chong & Shan Jing | R3 | QS

続き
Quickstep

チョンへ ジンシャンのクイックステップ Chong He & Jing Shan — quickstep at Dance Options Cheam

続き